Записати транскрипцією слова: Зустрічаються, піщаний, Вітчизна, ВІнниччина, безжурний, принісши, з джемом, зжитися, з дзенькотом, ворітця, коритце, вітаєшся, зустрічаються, відзеркалення, у книжці, коротший, заквітчати, намажся, гратчастий, у ложці, з жалем, і сумом, із чаєм, із сачком.

1

Ответы и объяснения

2012-11-18T18:38:47+00:00

Зустрічаються[з у с т р і ч а ю т с а], піщаний[п і шч а н и й], Вітчизна[в і т ч и з н а], ВІнниччина[в і н: и ч: и н а], безжурний[б е з ж у р н и й], принісши[п р и н і с ш и], з джемом[з дж е  м о м], зжитися[з ж и т и с а], з дзенькотом[з дз е н к о т о м], ворітця[в о р і т ц а], коритце[к о р и т ц е], вітаєшся[в і т а е ш с а], зустрічаються[з у с т р і ч а йу т ся], відзеркалення[в і дз е р к а л е н: а], у книжці[у к н и ж ц і], коротший[к о р о т ш и й], заквітчати[з а к в і т ч а т и], намажся[н а м а ж с а], гратчастий[г р а т ч а с т и й], у ложці[у л о ж ц і], з жалем[з ж а л е м], і сумом[і с у м о м], із чаєм[і з ч а йе м], із сачком[і з с а ч к о м].