Помогите и с 2м вариантом

II варіант

І рівень. Виберіть з наведених відповідей правильну.

1. Процес утворення нових видів — це:

а) ізоляція; в) макроеволюція;

б) мікроеволюція; г) дивергенція.

2. Еволюційне перетворення, пов'язане з підвищенням рівня

етапізації — це:

а) ароморфоз; в) дрейф генів;

б) адаптація; г) загальна дегенерація.

3. Наслідком боротьби за існування згідно з Ч. Дарвіном є:

а) спадковість; в) штучний добір;

б) природний добір; г) мінливість.

II рівень

Дайте визначення поняттям та термінам:

— філогенетичний ряд;

— гомологія;

— атавізм.

III рівень

Дайте порівняльну характеристику макро- і мікроеволюцїї.

IV рівень

Обгрунтуйте, чому покритонасінні рослини стали найпо­ширенішими на Землі.

2

Ответы и объяснения

2012-04-23T23:27:54+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

1.б

2. тоже не понимаю вопрос

3. б вроде

2 филогенетический ряд это последовательно идущие за собой организмы, измен. в хоже эволюции

гомология сходство органов, построенных по одному плану

аттавизм это появление у особей признаков, характерных отдалённым предкам, например у человека хвост

3

Микроэволюция приводит к образованию видов, макроэволюция родов, семейств.

4. Покрытосеменные более приспособились к окружающей среде. У них появился плод, защищающий семена, что дало им преимущества.  И у них особый вид оплодотворения - двойное.  Все приспособления  и ароморфозы  помогли им повсевместно распространится.

2012-04-24T02:27:09+04:00

1-б,

2-а?

3-б

Філогенетичний ряд- послідовність історичних змін організмів у цілому чи їхніх окремих органів у межах певної систематичної групи.

Гомологія- схожість органів, що побудовані за одним планом і розвиваються з однакових зачатків у різних тварин і рослин.

Атавізм-поява в організмів ознак, властивих їхнім далеким предкам.

Макроеволюція це процес еволюції на рівні утворення нових біологічних видів, родів, родин, царств, на відміну від мікроеволюції, яка відбувається у межах виду чи популяції.

Покритонасінні краще пристосувалися до навколишнього середовища:

-розмноження насінням,

-насіння захищене стінками плоду,

-подвійне запліднення,

-незалежність запліднення від водного середовища,

-переважання спорофіта,

-сильно розвинена коренева система.