люди помогите пожалуйста мне срочно нужен доклад на тему:История англии 16-17 веков ищу по интернету не могу найти помогите мне пожалуйста минимум нужно 2-3 страницы завтра буду здавать помогите мне)_)))

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-03-20T18:08:28+00:00
Історія людства знає дати, високо підняті над низкою не тільки років, але й сторіч, дати, якими відзначені битви народів за волю. Однієї з них є Велика англійська революція середини XVII століття. Це був воістину героїчний період в історії англійського народу, що збагатив своєю революційною творчістю скарбницю всесвітньо - історичного досвіду визвольної боротьби. Із цієї скарбниці революційної думки й революційної дії черпали історичні уроки соціальні й політичні мислителі наступних часів, причому не тільки в Англії, але й далеко за її межами. Саме тому дана тема є актуальною, перша соціальна революція європейського масштабу, проголосила політичні принципи нового, буржуазного суспільства, шедшего на зміну феодальному старому порядку. Аж до середини XIX століття прийшовший в Англію в 40-х роках XVII століття суспільний переворот залишалося в тлумаченні істориків подією майже виняткової національної, британської історії. Однак із часом центр наукової полеміки в даній області змістився в іншу площину - проблема цієї революції поступилася місцем проблемам сугубо національної історії Англії в XVII столітті. У новому центрі її виявилися - і донині по суті залишаються - питання про причини, характер, соціальну природу подій, що розгорнулися в Англії в 40-х роках XVII століття. У цьому полягає проблемність даної теми, суперечки навколо Англійської буржуазної революції не стихають дотепер. Наприклад, н. В.А. Томсинов у своїй статті «Юридичні аспекти англійської буржуазної революції. Законодавча діяльність «Довгого парламенту»» говорить про те, що англійська революція 1640 - 1660 р. не була фатально неминучою - вона цілком могла й зовсім не відбутися, але той факт, що вона все-таки відбулася, означає, що, в англійському суспільстві склалися для неї відповідні умови або передумови [2]. Він вважає, що економічні протиріччя, соціальні й політичні конфлікти, що існують в англійському суспільстві в перші десятиліття XVII ст. не мали такої глибини й сили, щоб їх не можна було вирішити еволюційним і мирним шляхом, без революції й громадянської війни. Це аргументовано доводять і багато істориків. Саме тому, головною метою моєї роботи є - розкриття причин, обумовили початок Великої буржуазної революції в Англії, її основні етапи, а також роль Англійської буржуазної революції в розвитку парламентаризму. Для цього необхідно звернутися до передумов революції, розглянути
спасибо но мне нужно на русском
помогите пожалуйста добавьте ещё чуть чуть
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
2014-03-20T18:19:50+00:00
История человечества знает даты , высоко поднятые над чередой не только лет , но и столетий , даты, которыми отмечены битвы народов за свободу. Одной из них является Великая английская революция середины XVII века. Это был поистине героический период в истории английского народа, обогатил своим революционным творчеством сокровищницу всемирно - исторического опыта освободительной борьбы . Из этой сокровищницы революционной мысли и революционного действия черпали исторические уроки социальные и политические мыслители последующих времен , причем не только в Англии , но и далеко за ее пределами. Именно поэтому данная тема является актуальной , первая социальная революция европейского масштаба , провозгласила политические принципы нового , буржуазного общества , шедшего на смену феодальному старому порядку. Вплоть до середины XIX века происшедший в Англии 40- х годов XVII века общественный переворот оставался в истолковании историков событием почти исключительной национальной , британской истории. Однако с течением времени центр научной полемики в данной области сместился в иную плоскость - проблема этой революции уступила место проблемам сугубо национальной истории Англии в XVII веке. В новом центре ее оказался - и по сей день по сути остается - вопрос о причинах , характере, социальной природе событий , развернувшихся в Англии в 40 - х годах XVII века. В этом заключается проблемность данной темы , споры вокруг Английской буржуазной революции не стихают до сих пор . Например , н . В.А. Томсинов в своей статье «Юридические аспекты английской буржуазной революции. Законодательная деятельность « Долгого парламента » » говорит о том , что английская революция 1640 - 1660 г. не была фатально неизбежной - она вполне могла и вовсе не состояться , но тот факт , что она все-таки состоялась , означает, что , в английском обществе сложились для нее соответствующие условия или предпосылки [ 2 ] . Он считает , что экономические противоречия , социальные и политические конфликты , существующие в английском обществе в первые десятилетия XVII в . не имели такой глубины и силы , чтобы их нельзя было разрешить эволюционным и мирным путем , без революции и гражданской войны. Это аргументировано доказывают и многие историки . Именно поэтому , главной целью моей работы является - раскрытие причин обусловивших начало Великой буржуазной революции в Англии , ее основные этапы , а также роль Английской буржуазной революции в развитии парламентаризма. Для этого необходимо обратиться к предпосылкам революции , рассмотреть
это нравится»), наречие (as like as not 'не исключено [досл.: так же вероятно, как и нет]') и предлог (to swim like a duck 'плавать как утка'), существительное (We shall not see his like again «Человека, подобного ему, нам больше не видать»). Стоит, однако, вспомнить, что предшественниками этой общей формы в древнеанглийском были разные слова, а именно прилагательное
все
вот теперь спасибо огромноеееее )))
поставь пож спасибо
ок поставила