разделить слова по слогам:аяз аузын ашады Ұшан теңіз қалың қар жерді басып жабады мұздай демі бет қарып

1

Ответы и объяснения

2014-02-19T18:24:01+04:00
 а яз ау зын а ша ды Ұ шан те ңіз қа лың қар жер ді ба сып жа ба ды  мұз дай де мі бет қа рып