На четырех фотографиях после текста есть вопросы . Помогите , пожалуйста , и дайте на них ответы . Заранее благодарен

1

Ответы и объяснения

2014-02-18T21:06:18+04:00
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Фурдичко О.І. - Збалансоване природокористування в агросфері — основа сталого розвитку агропромислового виробництва
Шершун М.Х. - Теоретичні основи реформування лісового господарства у контексті збалансованого розвитку
Іицур І.М. - Порівняльна характеристика понять лісовий комплекс та лісовий сектор
Дребот О.І. - Система інституціонального забезпечення природокористування в лісовому секторі економіки
ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Шкуратов О.І. - Інвестиційна політика збалансованого розвитку аграрного сектора економіки
Воронецька І.С. - Особливості стратегічного планування екологічного маркетингу в агросфері
Кочерга М.М. - Система екологічного аудиту сільських територій в умовах збалансованого розвитку
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Моклячук Л.І., Ліщук А.М., Матусевич Г.Д. - Аналіз міжнародної практики та методичних підходів щодо вивчення екологічних ризиків пестицидів
Слободенюк O.A. - Екологічні аспекти утилізації забруднених ДДТ рослин
Мельник П.П., Орлюк М.І., Роменець A.A. - Вплив магнітного поля землі на врожайність пшениці озимої на території України
THEORY AND PRACTICE NATURE USING
Furdychko O. - Balanced natural use in agrosphere — basis of sustainable agricultural production
Shershun N. - Theoretical basis of the reform of foresty in the context of sustainable development
Lytsur I. - Comparative characteristics of terms foresty and foresty sector
Drebot O. - System of institutional support of nature management in the forest sector of economy
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Shkuratov O. - Investment policy sustainable development of agricultural sector of economy
Voronecka I. - Features of strategic planning environmental marketing in grosphere
Kocherga M. - System of environmental audit of rural areas in the sustainable development
PROTECTION OF ENVIRONMENT
Moklyachuk L.. Lishchuk A.. Matusevich G. - Analysis of international practice
and methodical approaches to study environmental risk of pesticides
Slobodenyuk O. - Environmental aspects of utilization of plants contaminated with DDT
Melnuk P., Orlyuk M„ Home nets A. - Effect of magnetic field on earth yield winter wheat in Ukraine
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Кюрчева H.B. - Система моніторингу використання земель сільськогосподарського призначення
Бордюжа A.C. - Розвиток земельно-кадастрової системи України
Гулінчук P.M. - Еколого-екномічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів
Атаманюк О.П. - Удосконалення системи землеустрою в сільському господарстві
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Шерстобоєва О.В., Вага Л.І. - Вплив системи удобрення на біологічну
активність штамів Азотобактера з ґрунту агрофітоценозу пшениці озимої
Чудовська В.А. - Світовий досвід виробництва органічної
сільськогосподарської продукції
Ільчук В.П. - Відкриті інновації — сучасні методи комерціалізації результатів наукових досліджень
LAND USING
Kyurcheva N. - System for monitoring of agricultural land
Bordyuzha A. - Development of land cadastral system in Ukraine
Gulinchuk R. - Ecological and economic aspects of sustainable use of land resources
Atamaniuk O. - Improvement system of land management in agriculture
ENVIRONMENTAL SAFETY
Sherstoboeva O., Vaga L. - Influence fertilizer system on biological activity of soil strains Azotobacter agrophytocenoses winter wheat
Chudovskaya V. - World experience production of organic agricultural products
Ilchuk V. - The open innovation — modern methods of commercialization of research results