Разложите на множители:
А)12х+4х во 2 степени
Б)10а-5b-2ах+bх
В)3(4-х)во 2 степение-4(х-4)

1