Доберіть українські відповідники до слів- орієнтир,афіші,овацій.

1

Ответы и объяснения

2014-01-28T21:08:14+04:00
Олискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному - взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова - це не/наче душа, яка ходить навшпиньках. 1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово ходить навшпиньках 2. Фразеологізмом є вислів відкривається шлях 3. Окремо в цьому тексті пишуться слова в/перше 4. Іменник виділено в словосполученні з тексту починається з колискової 5. Вставне слово вжито в реченні четвертому 6. Складним є речення п'яте 7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні третьому 8. М'який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду 9. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку виконувати реч..тативом, промовиста ц..тата 10. Граматичну помилку допущено в словосполученні барвистих ярмарок 11. Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова груша 12. Правила вживання лапок дотримані в уривку з афіші 13. Граматичну помилку допущено в рядку найбільш вищий пагорб 14. Граматичну помилку допущено в реченні Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу. 15. Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев'яносто вісім наведено в рядку Ор. в. сьомастами дев'яноста вісьма 16. Прочитайте речення. І радісн(1)о, що Київ наш осін(2)ій,
Хоч довгу путь у світі перейшов,
Весь у труді, в натхнен(3)і, у горін(4)і,
Весь на риштован(5)ях нових будов! Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, окрім 1 17. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива губити - гублять 18. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення
"Опівдні насунулися хмари..." обрати
і ринула стоголоса злива. 19. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка єднання, сором'язливість, щирість 20. Усі розділові знаки правильно вжиті в реченні Де знаходить природа такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно жодною фарбою, жодним пензлем? 21. Частка не пишеться окремо у варіанті не/здужати всіх завдань 22. Спонукальним є речення За правду, браття, єднаймось щиро. 23. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка садочок, футболіст, дивина 24. З'ясуйте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові. Фрагмент речення Вид підрядного речення … понад усе хотіли, щоб … з'ясувальне … зайшов до магазину, щоб … мети … сподобалася книга, що її … означальне … настільки досвідчена, що … ступеня та способу дії
25. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Він (1)прожив під сонцем (2)коло ста літ, (3)ніколи не (4)ховаючись у холодок. дієсловоприйменникприслівникдієприслівник (форма дієслова)26. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака на місці крапок.