Звуки слова mix в англ яз и звуки слов hit cook turn bowl (frying pan) spoon knife

1

Ответы и объяснения

2014-01-21T20:44:53+04:00
Mix [miks]
hit [hit]
cook [kʊk]
turn [
tɜːn]
bowl [
bəʊl] или frying pan [’fraiiŋ pæn]
spoon [
spuːn]
knife [
naif]