Вставить букву и или е
Ст...повий, майст..р, л...лелека, приб..р..жний, зв..селити, тр..вога, в..дмідь,бр..ніти , м..лодія,ос..ні, дзв..нить ,ч..решня, гр..міти , підз..мелля, з..рновий , вел..тень, кол..сати, тижд..нь, дал..чінь, пром..ніє, вит..ратити, пш..ниця

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-01-18T19:00:44+00:00
Степовий,майстер,лелека,прибережний,звеселити,тривога,ведмідь,бриніти,мелодія,осені,дзвенить,черешня,гриміти,підземелля,зерновий,велетень,колисати,тиждень,даличінь,променіє,витерати,пшениця.
2014-01-18T19:17:46+00:00
Степовий,майстер, лелека,прибережний,звеселити,тривога,ведмідь, бриніти,мелодія,осені, дзвенить,черешня, гриміти,підземелля,зерновий, велетень,колисати,тиждень, далечірь,променіє,витерати,пшениця