Як народне свято, день Івана Купала відбувається з багатьма своєрідними обрядами та піснями. З далекої давнини збереглися в українського народу ці купальські звичаї.

Раніше цей день збігався з датою літнього сонцестояння (зазвичай 21-22 червня) — найдовшого дня року, і саме свято мало яскраво виражену сонячну символіку. Саме в цей час день має найбільшу протяжність, а ніч найкоротша, тому в купальській пісні співають «на Купала нічка мала», «Малая нічка на Купалочка». Відставання церковного календаря відсунуло свято аж на півмісяця від дня літнього сонцестояння – на 6-7 липня.

Купальські забави відбуваються ввечері, вночі (в Купальску ніч, або, як кажуть, нічку-купалочку) і в самий день Купала. Найбільш ймовірно, що назва свята походить від слова «купатися», адже під час проведення купальських забав обов'язковим є обряд купання. На західноукраїнських землях свято має назву «собітка», а пісні називаються «собітковими». Ця назва походить від слова «собити», тобто добувати тертям вогонь для обрядового вогнища.

У колі річних свят Купало є одним із найголовніших, і відзначається урочисто і пишно. Цьому сприяє пора його проведення: Сонце в цю пору найсильніше, трави і квіти найбільш цілющі. За повір’ями, опівночі вогнистим цвітом розквітає папороть, віщуючи тому, хто здобуде його, скарби, багатство, статок і здоров'я. перевести на англійську срочно

1

Ответы и объяснения

2014-01-18T21:58:07+04:00
As a national holiday , Midsummer Day occurs with many peculiar rites and songs. Since ancient times people have survived in these Kupala Ukrainian customs.

Earlier that day coincided with the date of the summer solstice (usually June 21-22 ) - the longest day of the year , and this holiday was a strong solar symbolism. At this time a day has the greatest length and the shortest night because Kupala songs sung by " Midsummer nichka small" , "small nichka on Kupalochka ." Backlog church calendar holiday pushed up to half a month from the day of the summer solstice - 6-7 July.

Kupalski fun place in the evening, at night ( in Kupalsku night, or as they say , HOUR - kupalochku ) and on the day of Midsummer . Most likely the name of the holiday comes from the word " bathe " because during midsummer fun is mandatory ritual bathing. In Western Ukraine celebration entitled " sobitka " and a song called " sobitkovymy ." It is derived from the word " sobyty ", ie to produce a friction fire for ceremonial bonfire.

In terms of annual festivals Kupalo is one of the most important and celebrated solemnly and magnificently . This contributes to the high time of the meeting : The sun at this time of the strongest , most herbs and medicinal flowers . According to legends , midnight vohnystym flower blooming fern , heralding him who taketh it, treasure , wealth, prosperity and health.