Транскрипция слов: фюзеляж, Вюртенберг, різьбяр, мереф’янський, пів’єпархії, ін’юрколегія, передз’їздівський, возз’єднання....

желательно если сегодня будет сделано

1

Ответы и объяснения

2012-02-19T13:53:24+00:00

фюзеляж ( ф й у з е л й а ж)7 букв 9 звуків

Вюртенберг( в й у р т е н б е р г ) 10 букв 11звуків

різьбяр( р і з ь б й а р)7 букв 8 звуків

мереф*янський(м е р е ф й а н с ь к и й )12 букв 13 звуків

пів*єпархії(п і в й е п а р х і й і )10 букв12 звуків

ін*юрколегія (і н й у р к о л е г і й а )11 букв 13 звуків

передз*їздівський( п е р е д з й і з д і в с ь к и й )16 букв 17 звуків

возз*єднання(в о з з й е д н а н н й а )11букв 13 звуків.