Упростите
а) 5а+4а; в) 1,5a+а+2,5а; д) 7m+m;
б) 2х+3х+10; г) 6у+8+6у; е) 3/8n+5/8n+1/3n

1

Ответы и объяснения

2013-12-09T12:40:52+04:00
А)9а
б)5х+10
в)1,5+3,5а
г)12у+8
д) 8m
е) как то не поняла