Как написать во множественном числе на казахском языке слова: Өлке, тоғай, өзен, көл, ауыл, қала, халық, тау, республика, адам, жер, тағам, ұлт, өсімдік, жануар, құс.

2

Ответы и объяснения

2013-12-07T19:03:09+04:00
Өлкелер, тоғайлар, өзендер, көлдер, ауылдар, қалалар, халықтар, таулар, республикалар, адамдар, жерлер, тағамдар,ұлттар, өсімдіктер, жануарлар,құстар.
2013-12-07T23:15:45+04:00
Олке+лер,тогай+лар,озен+дер,кол+дер,ауыл+дар,кала+лар,халык+тар,тау+лар,республика+лар,адам+дар,жер+лер,тагам+дар,улт+тар,осимдик+тер,жануар+лар,кус+тар.