Вставить пропущенные буквы...

Ас…ортимент, мас…а, брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, колон…а, контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, ас…игнаційний, забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, кол…егія, кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, ком…ерція, кор…ектор, колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, оп..oнент, Ізабел…а, ас…амблея, бравіс…имо, шас…і.

1

Ответы и объяснения

  • nellika01
  • почетный грамотей
2013-12-06T20:18:14+00:00
Асортимент, маса, брутто, абревіатура, інтелігент, адміністративно-територіальний, акредитація, імміграція, емісійний, тонна, дисертація, іммігрант, ілюзія, Голландія, ілюстративний, шилінг, інноваційнний, корупція, колона, контрреволюційний, анотація, пасатіжі, ралі, група, класифікатор, асигнаційний, забалотований, марокканець, сума, алея, каса, стакато, бароко, Ренесанс, інтермецо, конгрес, ванна, масаж, новела, балон, колегія, колекційний, імунітет, інкасо, касета, ефективний, комерція, коректор, колонна, міра, Шиллер, хобі, Міссурі, вілла, оп.oнент, Ізабелла, асамблея, бравісимо, шасі.