Спишіть речення, ставлячи, де треба, м’який знак. Виконайтесинтаксичний розбір останнього речення.
1. А материн..с..ка піс..ня пломінка усюди ходить слідомза тобою . 2. С..нігу мен. .шає, чорними латамикриєт..ся земля . 3. Лон..чині корали зорями ранковимипалали . 4 Коли сохнеш., од печалі,с..л..ози самі ЛЛ..ЮТ..СЯ .5. І смагляве хлоп’я в хвороес..тяни..ці цілу ніч..ку складає вірші 6. Кругловидий місяц,. ховаєт..ся за хмариі вже не показує нам шлях.

1

Ответы и объяснения

2013-12-05T17:47:32+04:00
А материнська пісня пломінка усюди ходить слідом за тобою. Снігу меншає, чорними латами криється земля. Лончині корали зорями ранковими палали. 4.Коли сохнеш, од печалі, сльози самі ллються. 5. І смагляве хлопєя в хвороестяни цілу нічку складає віршію 6. Круголвидий місяц, ховається за хмари вже не показує нам шлях.