Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-26T13:23:58+04:00
Монеты – оригинальный и важный исторический источник. Они донесли до нас целые портретные галереи исторических лиц, изображения различных памятников, отразили в своих рисунках мифологические сюжеты, бытовые сцены. 

Отражение целого круга идей и понятий в изображениях и надписях, имена и даты, встречающиеся на монетах, материал и техника изготовления, вес как элемент метрологии – все это делает монеты очень благородным материалом для всестороннего изучения экономической и политической истории народов, их материальной и духовной культуры.

Монеты и в настоящее время используются государствами для увековечивания исторических событий, памятников культуры, выдающихся деятелей, в ознаменование юбилейных дат, достижений в области культуры и спорта. Они являются своего рода “представителями”, “визитными карточками” страны и исторической эпохи. 

12 ноября 1993 года вышел указ Президента Республики Казахстан “О введении национальной валюты Республики Казахстан”.

В нашей стране была введена в обращение национальная валюта “тенге”, в том числе и в виде металлических монет. Первоначально на территории Республики Казахстан имели хождение разменные монеты из сплава Л-80 с номиналом 2, 5, 10, 20, 50 тиын, впоследствии они были изъяты из обращения. Кроме того, были введены монеты денежного обращения из сплава “нейзильбер” номиналом 1, 3, 5, 10, 20 тенге, а также памятные и юбилейные монеты. Кроме того, в 1996 году выпущены в обращение золотые инвестиционные монеты Казахстана “Шелковый Путь” достоинством 10000, 5000, 2500 и 1000 тенге.

Юбилейные и памятные монеты обладают платежеспособностью в соответствии с обозначенным на них номиналом, но основное их назначение – культурно-просветительное. Как правило, они выпускаются строго ограниченным тиражом и предназначены для продажи на территории Республики Казахстан и за рубежом по коллекционной стоимости. 

Первыми юбилейными монетами в Республике Казахстан стали 5 серебряных монет достоинством 100 тенге, выпущенных в честь 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева – выдающейся личности в общественной и культурной жизни Казахстана прошлого века. 

Всего за период 1995-1998 годы было выпущено шесть памятных и юбилейных монет из сплава “нейзильбер”: монета 20 тенге в честь 50-летия ООН, юбилейная монета в честь 150-летия Жамбыла Жабаева, монета, посвященная 5-летию независимости Казахстана, юбилейная монета, посвященная 100-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова, монета, посвященная Году общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий, монета 20 тенге в честь презентации г. Астаны как столицы Казахстана. 

На основании концепции по тематике выпуска юбилейных и памятных монет на период с 1996-2000 годы, Национальный Банк Республики Казахстан планирует дальнейший выпуск монет из медно-никелевого сплава и драгоценных металлов, посвященных памятникам архитектуры, истории, культуры, событиям и выдающимся личностям в истории Казахстана. 
1993 жылдың қарашасында теңгенің айналысқа шығарылуы біздің жас тәуелсіз республикамыздың жылнамасындағы ең маңызды оқиғалардың бірі болып табылады. Ол еліміздің тәуелсіздігін нығайту жолындағы түбегейлі әлеуметтік-экономикалық реформаларды жүргізу үшін қажетті тарихи қадам болды. Төл теңгеміз пайда болғалы жүргізіліп келе жатқан мемлекеттің тізбекті қаржылық саясатының арқасында елімізде нарықтық институттар макроэкономикалық тұрғыдан тұрақталып, біртіндеп қалыптаса бастады.
Өзіміздің ақша бірлігімізді енгізу қазіргі кездегі қол жеткен экономикалық табыстарымыздың негізін қалады. Оның дұрыстығы қаржы-несие секторының белсенді дамуымен және теңгенің тұрақтылығымен айқын дәлелденді.
Ақша мен экономиканың өзара байланысы өте тығыз, олар экономикалық жүйенің негізгі құрамы болып табылады. Ақша жүйесі экономикалық үдерістерге оларды күшейтумен немесе бәсеңдетумен әсер етеді.
Елдің экономикалық жағдайы, сол елдің экономикалық кеңістіктегі интеграциясы мемлекеттің ақша жүйесіне, оның атқаратын қызметіне тікелей байланысты. Макроэкономикалық тепе-теңдік ақша рыногында белгілі бір тепе-теңдіктің болуын қалайды. Олардың ішіндегі ең бастысы ақшаға деген сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі.
1991 жылы Қазақстан нарықтық қайта құруды жүзеге асыра бастады. Алайда, сол кезде жұмыс істеген бірыңғай ақша жүйесі тұрақсыз болды. Жас мемлекеттер бірінен соң бірі өздерінің ұлттық валюталарын немесе уақытша ақша белгілерін енгізе бастады. 1992 жылы рубль аймағында Қазақстан, Өзбекстан, Ресей және Тәжікстан елдері ғана қалды.
Республикаға кеңестік рубльдің бақылаусыз көптеп келуі инфляцияның шарықтап өсуіне әкеліп соқты. Қазақстан өз валютасын енгізуге мәжбүр болды. Өйткені, рубль аймағында тұрып, Қазақстан Ресейдің қаржы институттарына бағынышты күй кешті, дербес монетарлық, экономикалық саясатты жүргізе алмады.
2013-11-26T14:07:06+04:00
Қазақстан республикасының ұлттық валюта - теңге. Айналымға деген кіргіз- елде 1993 жылы. Қазақстан республикаларына арада жүріске келесі теңгелер: 200 теңге, 500 теңге, 1000тенге, 2000 теңге, 5000 теңге, 10000 теңге. При есептерде пайдаланатын монеталар, номиналмен: 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге, 50 теңге, 100 теңге.Итакалардың, не ғой біз туралы біздің ұлттық валюту білеміз? Аз тарих және деректердің. Валюты өзінің атауы "теңгемен" бұрыннан ортаның Азиясының елдерінде белгілі. Ақиқат, ол болар-болмас ша сыртқа - "денге" немесе "таньга" үндеді. Сияқты қисынды келе жат-, баяғы Русьте осы ақшалар "деньга" аталу бастады, ал кейін уже обиход сөз ақшалар кірді. Кейін советтік жалғаулықтың бүліңшілкінің тағы біреу уақыт многих елдің одақтардың аумағында тәуелсіз мемлекеттердің(СНГ) арада жүріске советскийрубль болды. Кейін Ресей кәрі рубльтің айырбасын өзінің меншікті рубльсіне бастады. Осы шарттарда Қазақстанға ештеме қалмаппын, обиход деген кіргізу как өзінің ұлттық валюту. Теңгенің дизайнының зерттемесінде