фонетична транскрипція слова сфотографувати, безпечний, безхмарний, розхитати

1

Ответы и объяснения

2013-11-05T16:18:45+00:00
Сфотографувати14букв 14 зв. [с ф о т о г р а ф у в а т и   ]
безпечний 9 букв. 9 зв.  [ б е с п е ч н и й ]
Безхмарний 11 букв 11 зв  [ б е с х м а р н и й   ]


розхитати   [ р о с х и т а т и ] 10 букв 10 зв.