Затранскрибувати слова:тихенько,щасливий,ясеновий,приїхати,зозуля,в'юнкий,дзижчати,приєднати,зяблiк,тюркський.

1

Ответы и объяснения

2013-10-28T15:56:04+04:00
Тихенько [т и х е н’ к о]
щасливий [ш ч а с л и в и й]
ясеновий [й а с е н о в и й ]
приїхати [п р и й і х а т и]
зозуля [з о з у л’ а]
в’юнкий [в й у н к и й]
дзижчати [дз и ш ч а т и]
приєднати [п р и й е т н а т и]
зяблик [з’ а б л и к]
тюркський [т’ у р с’ к и й]

Мені здається так....