Put the verds into the correct column.
bring cleaned sewn sing brought sang swept cut ridden clean buy went swept draw learn drawn ride did go won done won sewed bought learnt cut Распределите эти слова к следуещем колонкам---------> Infinitive (V1) V2 V3

1
Заранее спасибо)Кто поможет*)
V1- bring ,sing, cut ,clean, buy, draw, learn ,ride, go,
V2- brought, cleaned, sang, cut, went, draw, did, won, sewed, bought.
V3- sewn, brought, swept., cut, ridden, drawn, won, done , bought, learnt.
Спасибо огромное)

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-10-24T10:44:47+00:00
V1                              V2                               V3
bring                       brought                          brought 
sing                            sang
clean                         cleaned
buy                           bought                         bought 
ride                                                               ridden
go                                 went  
                                  swept                            swept
learn                            learnt                            learnt 
                                     did                             done
                                  sewed                            sewn
                                    won                               won
cut                                cut                                 cut 
draw                                                                drawn
Непонятно ничего!
Что именно?
Запиши свои слова в столбики, и у тебя будет тоже самое.