Записати фонетичною транскрипцією цей текст. Дякую.
Національний
одяг – це вище поняття, ніж одяг регіональний. Якщо місцевий одяг репрезентує собою тільки одну частину країни, якусь провінцію, то національний одяг – усю Соборну Україну, націю. Навіть під чужинським пануванням наш народ зберіг національний одяг як символ, що він його проніс через віки. Національний одяг, мова, віра, звичаї – усе це надійний захист від національного занепаду.

Збереження національного мистецтва одягу – це не відсталість, а глибоке почуття батьківщини та вірності традиціям своїх батьків, дідів та прадідів. Це ознака кожного культурного народу (О. Воропай).

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-10-13T17:05:09+04:00
Національний - [н а цʾ і о н А л' н и й] - 12 літер, 11 звуків. (велика літера - наголошений, як позначати, сподіваюсь, знаєш)
Поняття- [п о н' А т' : а] 7 літер, 6 звуків
Регіональний - [р е г і о н А л' н и й] - 12 л, 11 зв
Місцевий [м' і с ц Е в и йʾ] - 8 л, 8 зв
Частину [ч а с т И н у] - 7л, 7 зв
Провінцію [п р о вʾ І н цʾ і й у] - 9л, 10 зв
Одяг [О д' а х] - 4л, 4 зв
Чужинським [ч у ж И н' с' к и м] - 10л, 9зв
Пануванням [п а н у в А н' : а м] - 10л, 9зв
Символ [с И м в о л] - 6л, 6 зв
Мистецтва [м и с т Е ц т в а] - 9л, 9 зв
Батьківщини [б а т' кʾ і в ш ч И н и]  11л, 11зв
Вірності [вʾ І р н о с тʾ і] 8л, 8зв
Культурного [к у л' т У р н о г о] 11л, 10зв