Помогите пожалуйсто сочитить по белорусской литературе на тэму : Чарадзейная сила мастацтва

1

Ответы и объяснения

2013-10-09T12:31:46+04:00
Тэставыя заданні да раздзела “ Чарадзейная сіла мастацтва”
1. Параўнай два творы: “Музыка-чарадзей” і “Музыка”М. Багдановіча.Устанаві адрозненне гэтых твораў па жанры і наяўнасці фантастычнага, чарадзейнага.1).” Музыка- чарадзей”-“ Музыка”1.легенда;                4.паэма;2.казка;                     5.апавяданне3.аповесць2.”Музыка- чарадзей”-“Музыка”1.фантастычны элемент есць у абодвух творах;2.есць толь ў творы “Музыка”;3.есць толькі ў творы “Музыка- чарадзей”;
2.Які мастацкі прыем ты ўспамінаеш у першую чаргу, чытаючы радкі: Ловіць сэрцам спеў прыгожы, Як жытцозагаманіць Як зазвоняць, заіграюць Мушкі, конікі, жучкі І галоўкай заківаюць, Засмяюцца васількі.1.Эпітэт;2.увасабленне;3.параўнанне.
3.Вызнач жанры, якія належаць да вуснай народнай творчасці.1.Казка;2.паэма;3.паданне;4.раман;5.летапіс.
4.Вызнач літаратурныя жанры.1.Апавяданне;2.верш;3.легенда;4.песня;5.аповесць
5.Параўнай Янку з Сымонам- музыкам  Чым яны падобныя паміж сабой?    1.Абодва- дзеці;     2.абодва - з горада;     3.паяднаныя з прыродай;     4.маюць заможных бацькоў;      5.таленавітыя      6.карыстаюцца аўтарытэтам сярод аднагодкаў   Чым яны адрозніваюцца адзін ад аднаго?      1.Узростам;      2.характарам;      3.станам здароўя;      4.агульным настроем адчування людзей, прыроды, свету;       5.здольнасцю бачыць прыгожае.6.Што, на тваю думку, кіравала намерам Я. Купалы напісаць паэму “Курган”?   1.Жаданне расказаць пра цікавы эпізод з даўняга жыцця;      2.раскрыць таямніцу паходжання кургана;      3.уславіць подзвіг Гусляра;      4.паэтычна выказаць думку аб вялікай, цудадзейнай сіле мастацтва;       5.дапамагчы чытачу задумацца, што даражэй: багацце і золата ці сумленне, чалавечая годнасць.
7.”Зацвілі пераказы”, “заплакалі струны”,”заіскрыліся вочы”...Які троп уяўляюць сабой гэтыя выразы?       1.Эпітэты;        2.параўнанні;        3.адухаўленні;        4.алегорыі.
8.Як ты лічыш, думка пб сувязм таленту музыкі з народнымі ўяўленнямі аб сіле, справядлівасці ібескарыслівасці мастацтва належыць толь Я Купале ці ўсяму светаўспрыманню беларусаў?        1.Толькі Я Купале;         2.усяму народу;        3.не магу дакладна сказаць.9.Ці можна вобраз Гусляра назваць гераічна- легендарна?         1.Так;          2.не;          3.магчыма.
10.У чым , на вашу думку, тоіцца чарадзейная сіла мастацтва?          1.Уяго прыгажосці, бо “краса- спажытак для душы” (М. Багдановіч)          2.У абуджэнні найлепшых чалавечых пачуццяў.               3.У адкрыцці таямніц свету.          4.У запрашэнні чалавека да зносін з людзьмі.          5.У закліку да ўдзелу ў справах усяго грамадства, краіны.          6.У неаддзельнасці таленту мастака ад таленту ўсяго народа, выяўленага ў              фальклоры.