Помогите решить химическое уравнение методом полуреакций.
K4[Fe(CN)6] + KMnO4 + H2O = K2[Fe(CN)6] + MnO(OH)2 + KOH

1

Ответы и объяснения

2013-10-08T09:49:42+00:00

Mg→ MgH2→ Mg(OH)2 → MgO → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgSO4 → Mg(NO3)2 → MgO 
Ca3(PO4)2→P→Ca3P2→PH3→P2O5 →H3PO4→Ca3(PO4)2→ H3PO4 → 
Na2HPO4 FeS → SO2 → H2SO3 →S →Na2S →H2S →SO2 →Na2SO3 →Na2SO4 →СaSO4 
CaCl2 → Ca → CaO → Ca(OH)2 →Ca(NO3)2 →CaCO3 →CaO →CaCl2 →CaC2O4 
3CaCl2 + 2Al = 3Ca + 2AlCl3 
MgO + Ca = CaO + Mg 
Ca(OH)2 + N2O5 = Ca(NO3)2 + H2O 
CaO + H2O = Ca(OH)2 
Ca(OH)2 + N2O5 = Ca(NO3)2 + H2O 
Ca(NO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaNO3 
CaCO3 = CaO + CO2 
CaO + 2HCl(разб.) = CaCl2 + H2O 
(NH4)2CO3 + CaCl2 = CaCO3↓ + 2NH4Cl 

NaBr→NaCl→Na→NaH→NaOH→Na2[Be(OH)4]→Be(OH)2→BeCl2→Be(NO2)2 
2NaBr(гop.) + Cl2 = 2NaCl + Br2↑ 
2NaCl = 2Na + Cl2↑ 
2Na + H2 = 2NaH 
NaH + H2O = NaOH + H2↑ 
BeO + 2NaOH(конц., гор.) + H2O = Na2[Be(OH)4] 
Be(OH)2 + 2HCl(разб.) = BeCl2 + 2H2O 
Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2 

Br2 → NaBr → NaCl → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → FeCl3 
2Na + Br2 = 2NaBr 
2NaBr(гop.) + Cl2 = 2NaCl + Br2↑ 
2NaCl = 2Na + Cl2↑ 
6KOH(конц, гор) + 3Cl2 = KClO3 + 5KCl + 3H2O 
2Cr + KClO3 = Cr2O3 + KCl 
KCl(тверд.) + H2SO4(конц.) = KHSO4 + HCl↑ 
HClO + HCl(конц.) = Cl2↑ + H2O 
2FeCl2(разб.) + Cl2 = 2FeCl3 

K → KO2 → K2CO3→KCl→K→KOH→K2SO4→KCl→KOH→K2[Be(OH)4] 
K + O2(воздух) = KO2 
2KO2 + CO = K2CO3 + O2 
K2CO3 + 2HCl(разб.) = 2KCl + CO2↑ + H2O 
2K + 2H2O = 2KOH + H2↑ 
(CuOH)2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2Cu(OH)2 
CaCl2 + K2SO4 = CaSO4 + 2KCl 

Fe2O3 → Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 →Fe(NO3)3 →Fe2P3 →FeCl3 → KFe[Fe(CN)4) 
Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O 
Fe + 2HCl(разб.) = FeCl2 + H2↑ 
FeCl2 + 2NaOH(разб.) = Fe(OH)2↓ + 2NaCl 
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 
Fe(OH)3+3HNO3=Fe(NO3)3+3H2O 
FeCl3 + K4[Fe(CN)6] → KFe[Fe(CN)6] + 3KCl

Извините, но мне не очень понятно, откуда взялось 3KCl?
в какой реакции
в самой последней
это не от туда ,