Під час рівно п ри с ко ре но го пря молінійно го ру ху ве ло си пе- дист до ся гає швид кості 27 км/год за 25 с, ру ха ю чись із при ско- рен ням 0,2 м/с2. Яка бу ла йо го по чат ко ва швидкість?

1