Ответы и объяснения

2013-09-29T00:09:44+04:00
1. Марійка мовчки дивилась на здивовану подругу.
1.     Речення просте. 2.     Розповідне. 3.     Неокличне. 4.     Двоскладне: поширене, по­вне, неускладнене. 5.     Підмет Марійка, простий виражений іменником. 6.     Присудок диви­лась простий дієслівний, виражений дієсловом дійсного способу. 7.     У групі присудка є другорядні члени речення: обставина способу дії мовчки виражена прислівником, залежить від присудка дивилась (диви­лась (як?) мовчки) і поєднується з ним зв'язком прилягання, непрямий додаток на подругу виражений іменником з прийменником, залежить від присудка (дивилась (на кого?) на подругу) і поєднується з ним зв'я­зком керування; узгоджене означення здивовану виражене дієприкмет­ником, залежить від додатка (подругу (яку?) здивовану) і поєднується з ним зв'язком узгодження.
2. 1.     Дівчина троянди поливала, і кудись котилась хмар навала, і сміялась осінь за вікном (В.Сосюра). 2.     Це речення складносурядне, складається з трьох предикатив­них частин: 1) Дівчина троянди поливала, 2) кудись котилась хмар навала, 3) сміялась осінь за вікном, 3.     Між частинами відношення єднальні (перелік одночасних, сумі­сних дій). 4.     Частини зв'язані між собою сурядною (перелічувальною) інто­нацією, сурядними (єднальними) сполучниками. 5.     Всі частини складного речення - за моделлю простого речення -двоскладні, поширені неускладнені, повні. Перша частина - Дівчина троянди поливала - предикативний центр - дівчина поливала; підмет (дівчина) простий, виражений імен­ником жіночого роду, у формі називного відмінка однини: присудок (по­ливала) простий дієслівний, виражений перехідним дієсловом дійсного способу, минулого часу, жіночого роду, однини. Зв'язок між підметом і присудком координація, засіб вираження зв'язку флексія – а, інтонація, відношення предикативні. Поливала (що?) троянди - включає прямий додаток, виражений іменником жіночого роду, у знахідному відмінку множини: зв'язок із присудком - сильне безприйменникове керування: засіб вираження зв'язку - флексія –і; відношення об'єктні.
3.

1.     Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани... (О.Гончар). 2.     Розповідне, неокличне. 3.     Безсполучникове, бо засобом зв'язку предикативних частин є інтонація переліку, що виражає логічну однорідність. 4.     Речення складається з двох предикативних частин: 1) Відбились зорі у воді; 2) Летять до хмар тумани. 5.     Речення з однотипними частинами. 6.     Між предикативними частинами складного безсполучникового речення єднальні відношення (перелік сумісних явищ) 7.     Предикативні частини з'єднані між собою, крім інтонації, спів­відношенням способових (дійсний спосіб) форм дієслів — присудків.