1. Визначте кількість букв і кількість звуків у словах.

Сьогодні, правильно, високорозвинутий, дзижчати, завдання, сільськогосподарський, кількакілометровий, щелепа, дзвінкий, щука.

1

Ответы и объяснения

2013-09-26T23:13:57+04:00
Сьогодні [ с’о г о д н’ і]- 8 б., 7 зв., 3 скл. (наголос на другу "о")
Правильно [п р а в и л’ н о] - 9 б., 8 зв.,3 скл. (наголос на "а")
Високорозвинутий [в и с о к о р о з в и н у т и й] - 16 б., 16 зв., 7скл. (наголос на другу "и")
Дзижчати [дз и ш ч а т и] - 8 б., 7 зв., 3 скл. (наголос на "а")
Завдання [ з а в д а н’: а] - 8 б., 7 зв., 3 скл. (наголос на  другу "а")
Сільськогосподарський [с’ і л’ с’ к о г о с п о д а р с’ к и й] - 21б., 18зв., 6 скл. (наголос на третю "о")
Кількакілометровий [к’ і л’ к а к’ і л о м е т р о в и й ] - 18 б., 17 зв., 7 скл. (наголос  другу "о")
Щелепа [ш ч е л е п а] - 6 б., 7 зв., 3 скл. (наголос на першу "е")
Дзвінкий [дз в’ і н к и й] - 8 б., 7 зв., 2скл. (наголос на "и")
Щука [ш ч  у к а] - 4 б., 5 зв., 2 скл. (наголос на "у")