Поділіти слова на склади для переносу. Дзеркальний, дзеркальце, саджанець, мальоване, майори. Звуко буквенну схему слова дзеркальце.

1

Ответы и объяснения

2013-09-26T22:08:26+04:00
Дзер ка льний, дзер каль це, са джа нець, ма льо ва не, ма йо ри,