Помогите пожалуйста написать транскрипцию слов на украинском языке:

музика, з'явилося, щастя, лікування, двоє, вирощена, безжурність, різбяр, сім'я, єдність, джерело, Запоріжжя, веселиться, Наддніпрянщина, пір'їна, роз'їзд, курьйоз, ллється, ювілей, гіллячка, дельфін, майстерність.

1

Ответы и объяснения

2013-09-26T02:04:50+04:00
 [м у з и к а ],  [з й а в и л о с`а], [с ч а ст`а ], [л` і к у в а н`:а ], [д в о й е ], [в и р о ш ч е  н а ]   [ б е з ж у р н` і с т`]   [р`і з б`а р ]  [с` і м й а ]   [й е д н` і с т` ]   [дж е р е л о ]   [з п о р` і ж`: а ]   [в е с е л и т` с` а]   [н а д д н` і п р` а н ш ч и н а]     [п` і р й і н а ] [ р о з й і з д]   [к у р` й о з ]   [л`:ет`с`а ]  [ й у в` і л е й]  [г` і л`: а ч к а ] [ д е л` ф` і н]   [м а й с т е р н` і с т` ]