Разделить на слоги слова: стадо, серебро, ребята,берёза, красота, спасибо, скоро, люди, любите, жители

2

Ответы и объяснения

2013-09-23T11:29:53+00:00
Ста-до, се-ре-бро, ре-бя-та, бе-рё-за, кра-со-та, спа-си-бо, ско-ро, лю-ди, лю-би-те, жи-те-ли.
2013-09-23T11:35:57+00:00
Ста-до
се-реб-ро
ре-бя-та
бе-ре-за
кра-со-та
спа-си-бо
ско-ро
лю-ди
лю-би-те
жи-те-ли