Ответы и объяснения

2013-09-22T13:54:26+00:00
Літературознавство — наука про художню літературу та особли­вості розвитку літературного процесу; розгалужена мережа нау­кових дисциплін, кожна з яких охоплює (аналізує) певну граньсловесної творчості.Літературна критика, зокрема, досліджує тільки су­часний літературний процес, історія літератури — мину­ле його, а теорія — специфіку літературної творчості як такої. Вужчими за науковим обсягом є допоміжні галу­зі літературознавства — бібліографія, археографія, текс­тологія, методика викладання літератури, а в межах лі­тературної теорії виділяється така специфічна галузь, як поетика, котру цікавить таїна структури літератур­ного твору, тип художнього мислення письменника, стиль літературного твору, стиль епохи тощо. Все це ра­зом називається літературознавством, і завдання пропо­нованого навчального курсу полягає в осмисленні його як системи, як філософії духовної діяльності людини, що втілена в художньому слові.Отже, предметом літературознавства є сукупність критичних спостережень, історико-літературних осмис­лень та теоретичних узагальнень, які складають основу відповідних галузей науки про літературу.