Значення культури київської русі для розвитку сучасної культури україни

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-09-07T22:47:50+04:00
1. Соціально-економічні та історичні умови виникнення держави Київська Русь та її соціокультурних засад.2. Хрещення Русі і вплив християнства на подальший культурно-історичний розвиток слов’янських народів.3. Культура Київської Русі як синтез язичництва та візантійського впливу:
Глибокий гуманістичний зміст української культури, її значен­ня для творчого самоусвідомлення багатьох поколінь українського народу в національному саморозвитку та світовій цивілізації зумо­вили об'єктивне перетворення її на цілісну систему духовного світу українців. Категорія "українська культура як цілісна система" по­рівняно нова. З початком демократичних перетворень у суспільно­му житті українського народу та з проголошенням державної не­залежності України, наша національна культура почала поступово розглядатися й аналізуватися науковцями-культурологами як саме цілісна система, що найповніше виражає духовний світ українсько­го народу. Та й сам український народ науковцями тепер розгля­дається як єдине соціально-етнічне ціле, яке виникло, сформувало­ся і розвивається в умовах суворої історичної об'єктивності, без штучного поділу його на "східняків" і "західняків", українців ма­терикової України та українців діаспори (близького і далекого за­рубіжжя), українську "буржуазну" та українську "пролетарську" нації тощо.Українська культура також поділяється ними за такими ж об'єк­тивними критеріями. Проте, виходячи з історичних факторів, слід зазначити, що українська культура завжди розвивалася та функціо­нувала як єдине ціле, переборюючи на своєму шляху найрізнома­нітніші ідеологічні, політичні, класові, соціальні, конфесійні й тому подібні перепони.Що ж ми сьогодні розуміємо під категорією "українська культура як цілісна система"? Відповідаючи на це питання, слід зазначити, що:по-перше, українську культуру сьогодні слід розглядати як єдине ціле, витворене в галузі матеріального і духовного виробництва генієм нашого народу як у материковій частині, так і за її межами, тобто в Україні та в близькому й далекому зарубіжжі;по-друге, цілісна система культури включає в себе об'єктивну оцін­ку ідейно-протилежних течій і напрямів у ній. Адже у створенні української культури, як і культури будь-якого іншого народу, бра­ли участь усі класи, усі соціальні верстви нашого суспільства.