Решите пожалуйсто очень надо.

1. Спрощення відбулося в усіх словах у рядку

А Тріс_нути, радіс_ний, піс_ний, контрас_ний.

Б тиж_невик, ненавис_ний, якіс_ний, захис_ний.

В форпостний, облас_ний, рідкіс_ний, пестливий.

Г улес_ливий, кількісними, балас_ний, влас_ний.


2. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

А пр_вісити, прхороший, пр_бережний, пр_красний.

Б привласнювати, пр ворожити, пр дивний, пр_святий.

В пр_вітатися, пр__волокти, пржовтий, іхр_гіркий.

Г пр_тихий, пр_непорочний, прядивний, пр_сто


3. М'який знак не пишеться в усіх словах рядка

А брин_чати, барел_єф, рибальство.

Б селян_ський, війс__ко, стан_мо, ган_ба.

В волин_ський, кан_йон, дон_чин, здаєтеся.

Г тон_ший, кін_чик, ін_ший, лан_цюжок.

4. На місці риски треба ставити апостроф у словах рядка

А розм/якшити, бе/язикий, св/ятковий, с/юрчати.

Б бур/яковий, пів/ящика, р/ясний, зв/язковий,

В п/юре, кр/якати, інтер/єр, з/ясувати.

Г з/юрмитися, верхів/я, торф/яний, п/єдестал.

5.Укажіть рядок, в якому фрагменти, що в дужках, пишуться через дефіс.
А (у)щерть наповнив

В брели (по)одному

Б (до)гори ногами

Г рано(вранці) встав

6. Укажіть рядок, в якому всі слова пишуться з великої літери.

А Я(я)рославів В(в)ал, П(п)ерська13(з)атока, П(п)івнічний П(п)олюс,

В(в)сесвітня Р(р)ада М(м)иру.

Б Є(є)вропейське Е(е)кономічне Т(т)овариство, П(п)анамський П(п)ерешийок, Ч(ч)умацький Ш(ш)лях, Д(д)ержавний Г(г)ерб.

В Б(б)ілий Н(н)алив, В(в)елика В(в)едмедиця, 3(з)ахідна У(у)країна,

Б(б)алканські К(к)раїни.

Г Р(р)ада Б(б)езпеки, П(п)окрова, Д(д)алекий С(с)хід,

Б(б)лаговіщення.

7. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження не відбувається в рядку

А ван_а, ман_а, ірреальний, гам_а.

Б коміс_ія, шас_і, пєн_і, ком_уна.

В барок_о, інтел_ектуальний, .кол_ектив, лібрет_р.

Г тон а, груп_а, інтермец_о, стак_ато.

д віл_а, брут_о, груп_а, сум__а.

8.Укажіть рядок, в якому всі слова пишуться через дефіс.

А Земле/трус, науково/допоміжний, екс/Чемпіон, агро/фірма

Б свіжо/видрукуваний, лінгво/стилістичний, загально/освітній, лісо/степ

В ткацько/прядильний, врешті/решт, загально/міський, аби/хто

Г мульти/мільйонер, пів/яблука, нью/йоркський, метео/станція

Д пів/Європи, злаково/бобовий, синьо/жовтий, який/небудь

2

Ответы и объяснения

2013-05-16T16:34:50+00:00

1. г

2. а

3. а

4. г

5. (2 рядочек,там написано В,наверное по тексту Б,ну короче ответ №2)

6. г

7. г

8. д

2013-05-16T17:08:17+00:00

1.Б

2.Г

3.А

4.Г

5.Г

6.Г

7.В

8.Д

Не пеерживай. у мене мама-вчителька мови, тут все правильно