14 березня 1923 р. Рада послів Антанти в П арижі надала Поль-
щі всі юридичні права на володіння:
А Волинню
Б Східною Галичиною
В Закерзонням
Г усіма названими землями

У

якій країні в 1920—1930-ті рр. діяли Український вільний
університет та Українська аграрна академія?
А у Польщі
Б у Чехо-Cловаччині
В у Німеччині
Г в Австрії

Яка політична сила уклала угоду про «нормалізацію» з поль-
ською владою?
А Комуністична партія Західної України (КП ЗУ)
Б Українське національно-демократичне об’єднання (УН ДО)
В Комуністична партія (більшовиків) України (КП (б)У)
Г Всесозна комуністична партія (більшовиків) (ВКП (б))

У

4 У якій країні Східної Європи в 1920—1930-ті рр. були розта-
шовані легальні українські вищі навчальні заклади?
А у Польщі
Б у Румунії
В у Німеччині
Г у Чехо-Словаччині

У

5 У результаті розпаду якої держави в березні 1939 р. виникла
Карпатська Україна?
А Польщі
Б Чехо-Словаччини
В Румунії
Г Австрії

Терористична діяльність ОУН проти польських урядових кіл

у 1930-ті рр. була:
А засуджена Українською греко-католицькою церквою
Б підтримана всіма українськими партіями
В організована за допомогою радянських спецслужб
Г ініційована нацистськими спецслужбами

7 Яке твердження є правильним?
А найбільш сприятливі умови для розвитку українців у між-
воєнну добу були в П ольщі
Б українці мали своє окреме національне представництво
в парламенті Чехо-Словаччини
В українські землі у складі Румунії користувалися правом
автономії
Г найбільш організованим український національно-визвольний
рух був у С хідній Галичині

ІІІ рівень
8 Установіть відповідність між періодами і поняттями, що з ними
пов’язані.
1 Українська
революція
(1917—1918)
2 Україна в бо-
ротьбі за збере-
ження державної
незалежності
(1918—1920)
3 Україна в умо-
вах нової еконо-
мічної політики
(1921—1928)
4 Радянська модер-
нізація України
(1929—1938)
А П’ятирічка, колективізація, Голо-
домор, масові репресії, «розстріля-
не відродження»
Б Директорія, Акт Злуки, гетьманат,
«воєнний комунізм», продрозклад-
ка, отаманщина
В Асиміляція, осадники, пацифіка-
ція, інтегральний націоналізм, Кар-
патська Україна
Г Українська Центральна Рада, Уні-
версал, українізація армії, уль-
тиматум, регіональні радянські
республіки
Д Продподаток, трест, договірна фе-
дерація, Союз РСР , коренізація

Установіть послідовність подій.
А Діяльність Таємного українського університету у Львові
Б Створення ОУН
В Заснування польською владою концтабору в Березі-
Картузькій
Г Встановлення режиму «санації» в П ольщі

Чи випадковим було те, що саме в міжвоєнний період з’явилась теорія інтегрального
націоналізму? Обґрунтуйте свою відповідь.

1

Ответы и объяснения

2013-05-15T19:13:23+04:00

Пробач, я не Українка, і не розумію. Просто сиджу з перекладача. :(