Прошу помогите даю (30 пкт)1. Що вивчае розділ "Будова слова і словотвір" ? 2. Назвіть значущі частини слова. Наведіть приклади. 3. Як виділити закінчення слова? Покажіть на прикладах. 4. Поясніть на прикладах, у чому полягаэ відмінність у написані слів із префіксами з- (зі-,с-), роз-,без- в украірнськішй та російській мовах. 5. Як розрізнити. на письмі пре- і при-? 6. Наведіть приклади слів, утворених різними спосабами. 7. За якою ознакою з-поміж складних слів виділяють складноскорочені? 8. Якими правилами регулюэться написання щ,е,э в складних словах? Наведіть приклади. 9. Коли складні слова пишуться разом, а коли - через дефмс? Проілюструйте. На власних прикладах поясніть написання великоі і малоі букви в складноскорочених словах. 10. В яких випадках відбуваэться зміни приголосних при творенні слів? Назвіть орфограми, наведіть приклади. 11. Чим відрізняються словотвірний розбір слів і разбір за будовою? Поясніть, розібравши слова сховонка, відвар.

1

Ответы и объяснения

2013-05-15T17:39:14+04:00

1. Будову слова, та утворення нових слів. Утворення слів із слів, та утворення словосполучень.

2.корінь, суфікс, префікс, закінчення.

3. закінчення в квадрат помістити закохан[ий]

4. -

5..Пре- вживається переважно в якісних прикметниках та прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прегарний, презавзятий, премудрий, пречудово, препогано. 
При- використовується здебільшого в дієсловах, що передають такі поняття, як наближення, приєднання, результат дії, а також у похідних словах: прибігти, прибудувати, прикрутити, приборкати, пришвидшити; прибуття, притулок, прибраний, привабливо.

6. типи іменників із суфіксами: -ник (-івник)-льникпасічникрільникрятівниквеслувальникнамотувальник-ч (-ач, -яч)ткачзаспівувач,перекладачзбирачдіяч-ець, (-нець)співецьборецьзнавецьпродавецьпереможець;

префіксальні словотв. : прийти,перекотитидеморалізуватидезінформуватиреорганізувати).

 всьо що встигла :)