Укажіть, яку інформацію можна одержати за допомогою карти геоекологіної ситуації. Дайте оцінку геоекологічної ситуації в Україні.

2

Ответы и объяснения

  • Lusenka
  • светило науки
2013-04-25T19:21:58+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

уровень загрязнения поверхностных вод; районы размещения бытовых и промышленных отходов; экологическое состояние по суммарному загрязнению; уровень загрязнения атмосферы; кол-во выбросов в атмосферу; доля заповедных территорий и т.д.

 

Украина: КОРОТКО!!!!! 1. В связи с увеличением городов и численности городского населения увеличивается нагрузка антропогенная (загрязнения) на все компоненты природного комплекса. 2. В связи с интенсивной добычей ПИ появляются терриконы, отвалы, свалки отработанной породы. 3. Чернобыль (радиоактивное загрязнение)

 

2013-04-25T19:24:37+04:00

2)Геоекологічна ситуація в Україні за багатьма показниками оцінюється як кризова і продовжує погіршуватися в процесі нераціональної господарської діяльності, зокрема техногенного впливу. На це також накладаються екстремальні прояви природних процесів (стихійних лих) у різні пори року: повені, посухи, зсуви, сейсмічні явища, осідання, селі, снігові лавини та ін.

 

Сучасний стан навколишнього природного середовища є наслідком тривалої господарської діяльності, яка проводилася без урахування екологічних вимог. В Україні розвивалися переважно сировинно-видобувні галузі промисловості, які є екологічно небезпечними. Територіальна організація промислового виробництва, його технологія залишаються недосконалими. Техногенний вплив на ландшафти, енергомісткість виробництва в 6-9 разів перевищують рівень розвинутих країн. Маса накопичених промислових відходів оцінюється у 25 млрд т, а зайнята ними площа — 130 тис. га. Землеробське освоєння і розораність сільськогосподарських угідь в Україні найбільша порівняно з розвинутими країнами світу. Площа орних земель у лісостеповій і степовій зонах становить 85-90 % сільськогосподарських угідь. Нераціональне господарювання супроводжується зменшенням родючості ґрунтів, їх ерозією та пересушенням. За даними Інституту землеробства УААН питома вага еродованих ґрунтів серед орних земель досягла більш як 30 %. Співвідношення між площами орних земель, луків, лісів, водних поверхонь, заповідних об'єктів мало пов'язане з ландшафтними особливостями природних зон. Надмірно забрудненими є річки, озера, водосховища, моря, підземні води, атмосферне повітря, ґрунти, збіднюються рослинний покрив і тваринний світ, ландшафти.

1)

Геологічні карти,карти що відображаєють геологічну будову території або якісь її особливості. Складаються на географічній або топографічній основі.

Геологічні карти — підсумок геологічної зйомки. Служать основою для всіх видів геологічних досліджень району, виявлення закономірностей розміщення і пошуків корисних копалин, проектування інженерних споруд,тощо.