Ответы и объяснения

2013-03-27T20:12:18+04:00

пусть х-первй угол,второй угол 3х,тогда третий угол 5х,составим уравнение

х+3х+5х=180

9х=180

х=20

20*3=60

20*5=100

ответ:20,60,100

2013-03-27T20:13:15+04:00

Если это углы треугольника, то

1x+3x+5x=180

9х=180

х=20

1угол     1х=20

2угол     3х=3*20=60

3угол     5х=5*20=100