Розкласти слова на склади : козеня , сусіди , порося , рота , гиря , паркан , місце , будинки , сосна , змія , підхід , курйоз , тематика , оповідання , твір , роман , новелла , озеро , океан , вулкан , рукопис , безрадний , пильність , шахтар , мільник , сервер

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-03-22T18:16:45+04:00

ко-зе-ня, су-сі-ди, по-ро-ся, ро-та, ги-ря, пар-кан, міс-це, бу-дин-ки, сос-на, змія, під-хід, кур-йоз, те-ма-ти-ка, о-по-ві-дан-ня, твір, ро-ман, но-вел-ла, о-зе-ро, о-ке-ан, вул-кан, ру-ко-пис, без-рад-ний, пиль-ність, шах-тар, міль-ник, сер-вер.