Образуйте условные предложения II и III типов.
1.If (see) John, I (tell) him your news.
2.If I (have) money, I (buy) flowers.
3.If she (know) English, she (try) to enter the university.

1

Ответы и объяснения

2013-02-25T17:30:48+04:00

1.I f  see John, I  will tell  him your news.
2. If I had money, I would buy flowers.
3.If she knew English, she would  try to enter the university.