Помогите составить 10 предложений, и подчеркнуть бастауыш т.е _________

1

Ответы и объяснения

2013-02-06T20:01:32+00:00

1)Мен бугин мектепке бардым. (Мен ____)

2) Ол ертен китапханадан китап алады. ( Ол ____)

3) Елимизде табихат сондай коркем екен. (Табихат______)

4) Китапхана- мэдени-ахартушылык мекеме. (Китапхана _______)

5) Биз бугин казак тили сабагында макал-мэтелдер туралы окыдык. ( Биз____)

6) Муз суп-суык еди (Муз ____)

7) коктем келди. ( Коктем _____)

8) Бизлин мугалимиз оте мейрамды адам. ( Мухалимиз ____)

9) 1 кыркуйекте биз мектепке барамыз. ( Биз ______)

10) Ол Америкада окиды. ( Ол______)

Сорри что буквы не на каз яз)*_*