помогите пожалуйста. надо указать рысы, функцыi, асабливасцi i сферу ужывання гутарковага и мастацкага стылю

1

Ответы и объяснения

2013-02-04T21:45:58+04:00

Гутарковы стыль

Функцыя (мэта): абменьвацца думкамi, iнфармацыяй,уражаннямi, пачуццямi з блiзкiмi, знаёмымi людзьмi.

Асноуныя адзнакi (рысы, стылярысы): непасрэднасць, натуральнасць маулення.Форма дыялога. Экспрысиунаць, эмацыянальнасць маулення. Выкарыстоуваюцца словы з канкрэтным значэннем.

Асноуныя моуныя сродкi: агульнаужфвальныя i гутарковыя словы, фразеалагiзмы. Назоунiкi i прыметнiкi з ацэначнымi суфiксамi. Пытальныя,пабуджальныя i клiчныя сказы.Сказы са звароткамi.

Cфера ужывання: вусная мауленне( гутаркi, запiскi,лiсты блiзкiм людзям)