Ответы и объяснения

2013-01-19T12:03:31+00:00

pervii integral (4x^2)/2+3x+4/x v predelak ot 1 do 2 podstavliaem predel 2 zatem 1 poluchaem 4+6+2-(2+3+4)=3 vtroi integral koreni x razdeliti na x budet 1/koreni iz x integral ot 1/ koreni iz x=2*koreni iz x+(8*(2x-5)^4)/2 v predelah ot 1 do 4 podstavliaem predeli poluchaem  2*koreni iz 4 +4*81-(2+4*81)=438-436=2 tretii integral v znamenatele zameniaem edinicu na sin^(x)+cos^2(x) poluchaem cos^2(X)-sin^2(X)-cos^2(x)=-sin^2(x) teperi integral vigliadit -1/sin^2(x) po formule poluchaem ctg(x) v predelah ot -pi/2 do  -pi/4 poluchaem 0-(-1)=2 chetvertii integral otkrivaem skobki po formulesokrashennogo umnogenia sin^2(x/8)+2six(x/8)cos(x/8)+cos^2(x/8)=1+sin(x/4) v predelah ot 0 do 2pi scitaem integral poluchaem x-4cos(x/4) postavliaem predeli 2pi-4cos(p/2)-(0-4)=2pi+4