1. Адзначце кароткія дзеепрыметнікі. а) стомлены; б) сагрэт; в) аголена. 2. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыметнікавы зварот стаіць пасля паяснёнага слова (знакі прыпынку не пастаўлены). а) Лес амаль не крануты рукою чалавека з двух бакоў паступае да самага насыпу. б) Пасля асвятленага сонцам падвор'я хатні прыцемак здаўся яшчэ больш густым. в) Перад ім рассцілаецца круглае поле атуленае высокаю сцяною лесу. 3. Адзначце правільнае заканчэнне дадзенай фармулёўкі. Не з дзеепрыметнікамі пішацца асобна, калі... а) у сказе ёсць супрацьпастаўленне са злучнікам а, якое адносіцца да дзеепрыметніка, або калі дзеепрыметнікі маюць залежныя словы; б) гэтыя дзеепрыменікі не маюць залежных слоў; в) дзеепрыметнікі без не не ўжываюцца. 4. Адзначце правільныя сцверджанні. а) Дзеепрыметнікі залежнага стану ўтвараюцца толькі ад пераходных дзеясловаў. б) Кароткія дзеепрыметнікі ў сказе выконваюць ролю выказнікаў. в) Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу даволі часта ўжываюцца ў гутарковым стылі. 5. Укажыце групу дзеепрыметнікаў, якія без не(ня) не ўжываюцца. а) небячны, незаплецены, нетаптаны; б) ненавісны, неадчэпны, непазбежны; в) недавыкананы, недапрацаваны, недасягальны. 6. Укажыце слупок з правільнымі адказамі. а б в узрадав__аму бацькамі -ын- -ан- -ан- агол__ымі лапамі -ян- -ін- -ен- праця__ы марозамі -т- -т- -т- 7. Адзначце дзеепрыметнікі, будовы якіх адпавядае схеме "прыстаўка+корань+суфікс+канчатак". а) пахучы; б) пераспелымі; в) асветленага. 8. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыметнікі ўтвораны пры дапамозе суфікса -н-. а) Неба, усцяж засланаебялёсымі воблакамі, празікала прыветна і холадна. б) Будуць вякамі шумець пад сонцам пасаджаныя дубкі. в) Перапісаныя мною вершы былі пра каханне. 9. Знайдзіце памылку. а) асвятлёны -зал. стан, пр. час, зак. трыванне, поўны; б) наліты -незал. стан, пр. час, зак. трыванне, поўны; в) размоклы незал. стан, пр. час, зак. трыванне, поўны. 10. Адзначце словазлучэнні, якія правільна перакладзены на беларускую мову. а) плачуўій голос - плачучы голас; б) осознанная ошибка - усвядомленая памылка; в) поклёванная шишка - падзяўбаная шышка.

1

Ответы и объяснения

2012-12-15T19:53:54+04:00

1. Адзначце кароткія дзеепрыметнікі. а) стомлены;
2. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыметнікавы зварот стаіць пасля паяснёнага слова (знакі прыпынку не пастаўлены). а) Лес амаль не крануты рукою чалавека з двух бакоў паступае да самага насыпу.
3. Адзначце правільнае заканчэнне дадзенай фармулёўкі. Не з дзеепрыметнікамі пішацца асобна, калі...
а) у сказе ёсць супрацьпастаўленне са злучнікам а, якое адносіцца да дзеепрыметніка, або калі дзеепрыметнікі маюць залежныя словы;
4. Адзначце правільныя сцверджанні.в) Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу даволі часта ўжываюцца ў гутарковым стылі.
5. Укажыце групу дзеепрыметнікаў, якія без не(ня) не ўжываюцца.в) недавыкананы, недапрацаваны, недасягальны.
7. Адзначце дзеепрыметнікі, будовы якіх адпавядае схеме "прыстаўка+корань+суфікс+канчатак".в) асветленага.
8. Адзначце сказы, у якіх дзеепрыметнікі ўтвораны пры дапамозе суфікса -н-. а) Неба, усцяж засланаебялёсымі воблакамі, празікала прыветна і холадна. в) Перапісаныя мною вершы былі пра каханне.

10. Адзначце словазлучэнні, якія правільна перакладзены на беларускую мову.
б) осознанная ошибка - усвядомленая памылка;

вроде бы так..