Поділити слова для переносу:

під"їзд, в"їжджати, хлоп"ячі, подвір"Ї, трав"яний, солов"ї, кропив"янки, голуб"ята, рум"янок, м"ята.

2

Ответы и объяснения

2012-12-06T12:40:04+04:00

під'їзд - ніяк
в'їжджа-ти
хлоп'я-чі

под-вір'ї

тра-в'я-ний
со-ло-в'ї
кро-пив'ян-ки

го-луб'я-та
рум'я-нок

м'я-та

 

мабуть так) 

Лучший Ответ!
2012-12-06T17:16:27+04:00

під"їзд-неможно

в"їжджати-в"їж-джати или в"їжджа-ти

хлоп"ячі-хло-п"ячі или хлоп"я-чі

подвір"Ї-по-двір"Ї или под-вір"Ї 

трав"яний-тра-в"яний или трав"я-ний

солов"ї-со-лов"ї или соло-в"ї

кропив"янки-кро-пив"янки или кропив"ян-ки

голуб"ята-го-луб"ята или голуб"я-та

рум"янок-ру-м"янок или рум"я-нок

м"ята-м'я-та