Здравствуйте,пожалуйста помогите написать сочинение на казахском языке на тему мой друг!!! Пожалуйста!

1

Ответы и объяснения

2012-12-05T11:30:32+00:00

Мен - оте ашык адаммын. Сондыктан да менiн достарым оте кел. Алайда, сол достарымнын iшiнде озiме ен жакын, киыншылыкта жубатып, кол ушын берiп, куанышты кезендерде озiммен бiрге куанатын досым - (имя друга). Мен оны сыйлаймын, жаксы коремiн. Екеумiз бала шагымыздан-ак дос болып, казiргi дейiн айырылмас жолдастармыз. Бiр-бiрiмiздi созсiз-ак тусiнемiз. Киын кезендерде бiр-бiрiмiзге комектесiп журемiз. Ол - менiн жан досым.

Надеюсь разберетесь, где должны стоять казахские буквы, а где русские. Ибо моя клавиатура не имеет казахского алфавита.